Finavian johto ja hallinnointi

Finavia on sitoutunut kaikessa toiminnassaan hyvään hallintotapaan. Lakien ja säädösten noudattamisen lisäksi toimintaamme ohjaavat Finavian arvot, yhteiset toimintaperiaatteet ja eettiset ohjeet.

Organisaatio

Finavia-konsernin emoyhtiö on Finavia Oyj; jonka johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksella on tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä.

Finavia rahoittaa toimintansa liiketoiminnasta saatavilla tuloilla. Liikevaihto muodostuu lentoyhtiöiltä ja matkustajilta saatavilla tuloilla. Yhtiön toimintaa ei tueta verovaroin. Lisätietoja Finavian taloudesta.

Konsernin liiketoiminta-alueet ovat Helsinki-Vantaan lentoasema ja Lentoasemaverkosto.

Konserniin kuuluu kaksi Finaivian ydinliiketoimintaa tukevaa tytäryhtiötä, Lentoasemakiinteistöt Oyj (LAK) ja Airpro Oy.

Hallinnointiperiaatteet

Finavia Oyj:n  ja Finavia-konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Finavia Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä sekä Valtionneuvoston kanslian omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohjetta.
 
Finavia noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Merkittävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat siitä, että Finavialla on vain yksi omistaja, Suomen valtio. Näin ollen koodin noudattaminen kaikilta osin ei ole tarkoituksenmukaista. Finavia noudattaa lisäksi talouspoliittisen ministerivaliokunnan 12.5.2016 antamaa kannanottoa yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Finavian hallinnointiperiaatteet sekä niihin sisältyvät riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet on vahvistettu Finavian hallituksen kokouksessa viimeksi 26.8.2016. Yhtiöllä on myös toimialaansa liittyvä erityinen turvallisuudenhallintajärjestelmä, joka on olennainen osa yhtiön riskienhallintaa.

Finavian omistus

Finavia on Suomen valtion kokonaan omistama julkinen osakeyhtiö. Finavian omistajaohjauksesta vastaa Valtioneuvoston kanslia, joka on valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain mukaisesti asettanut Finavia Oyj:tä koskevat omistajastrategiset linjaukset.

Finavialle on määritelty yhtiöjärjestyksessä ja valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 3.11.2011 erityistehtäväyhtiön asema. Finavia Oyj:n kotipaikka on Vantaa.
 
Erityistehtäviä toteuttavassa yhtiössä Suomen valtiolla on omistajana yhteiskunnallisia tavoitteita, mutta niiden toimintaa ohjataan taloudellisin perustein. Valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella miten yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä.
 

Hallinnointiselvitykset