EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) mukainen meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Direktiivin toisen vaiheen mukainen lentokonemeluselvitys on Helsinki-Vantaan lentoaseman vuoden 2011 toteutuneen tilanteen lentokoneiden meluselvitys. Toisen vaiheen meluntorjunnan toimintasuunnitelma on valmistunut lausuttavaksi ja halukkaat voivat antaa siitä mielipiteensä. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään 20.6.2013 mennessä.

Direktiivin edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista löydät tietoa Finavian ympäristömeludirektiivi-sivulta

Vuoden 2011 toteutunut lentokonemeluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma ovat ympäristöjulkaisut-sivulla

Direktiivin ensimmäisessä vaiheessa laadittiin lentokonemeluselvitys vuoden 2006 tilanteesta ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma sisältyi Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupahakemusraporttiin samanaikaisten prosessien vuoksi.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Kevään 2012 meludirektiivin mukaisista meluselvityskohteista meluntorjunnan toimintasuunnitelmat ovat laatineet Liikennevirasto, Finavia ja suuret kaupungit. Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelma on Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma Finavia Oyj 24.5.2013.

Euroopan Unionin ympäristömeludirektiivin mukaista meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laadittaessa annetaan asianosaisille henkilöille, säätiöille ja rekisteröidyille yhdistyksille mahdollisuus lausua mielipiteensä ja pyydetään lausunto kunnilta, alueellisilta ympäristökeskuksilta ja väylälaitoksilta. Toimintasuunnitelman tiedot toimitetaan alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Mielipiteillä ja lausunnoilla täydennetään toimintasuunnitelmaa.

Lentoasemien liikenteen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen on pitkäjänteistä, kokonaisvaltaista melunhallintaa, jossa määritellään menetelmät, reunaehdot ja vaikutukset sekä arvioidaan tilanne ja käytännöt tulevaisuudessa. Ympäristölupaviranomaisen lupapäätöksessä antamat määräykset sisällytetään melunhallintasuunnitelman kautta käytännön toimintaan, josta raportoidaan erikseen toteutuneena lentokonemelun tilanteena joka toinen vuosi. 

Voit antaa mielipiteesi meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta 20.6.2013 mennessä sähköpostitse ymparisto@finavia.fi. Kaikki annetut mielipiteet huomioidaan ja kootaan yhteen jatkoraportointia varten.