Ympäristömeludirektiivin edellyttämät selvitykset ja toimintasuunnitelmat

Euroopan Unionin ympäristömeludirektiivi (2002/49/EY) on Suomessa pantu täytäntöön ympäristönsuojelulain muutoksella 459/2004. Direktiivin edellyttämänä jäsenvaltiot laativat suurista väestökeskittymistä sekä vilkkaista maanteistä, rautateistä ja lentokentistä meluselvitykset vuonna 2012 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat vuonna 2013. 

Direktiivin toisessa vaiheessa vuonna 2012 laadittiin meluselvitykset yli 100 000 asukkaan väestökeskittymistä, vilkkaista maanteistä (2 080km) ja rautateistä (375 km) sekä Helsinki-Vantaan lentoasemasta. Helsinki-Malmin meluselvitys on osa Helsingin kaupungin meluselvitystä ja Helsinki-Vantaan selvitys omana kokonaisuutenaan. Meluselvitykset kuvaavat vuoden 2011 tilannetta. Meluselvitysten tulokset on raportoitu ympäristöministeriölle ja Euroopan Unionin komissiolle.

Ympäristömeludirektiivin mukaisissa selvityksissä melualueet kuvataan vuorokausimelutasoina Lden, jossa eri vuorokauden aikojen melutapahtumia painotetaan eri tavoin: illan kello 19-22 melutapahtuman melutasoon lisätään 5 dB ja yöllä kello 22-7 vastaavasti 10 dB. Lden-arvoilla kuvattu melutaso kasvaa siten hyvin voimakkaasti, mikäli melutapahtumia on paljon ilta- tai yöaikana: esimerkiksi ilta-aikana lentänyt lentokone vastaa laskennalliselta arvoltaan hieman yli kolmea päiväaikana lentänyttä lentokonetta, ja vastaavasti yöaikainen yksi lento lasketaan kymmeneksi lennoksi.

Helsingin kaupungissa tie- ja raidemelun piirissä yli puolet asukkaista

Helsingin kaupunkia koskevassa selvityksessä tieliikenteestä laskettiin maanteiden sekä kaupungin pää- ja kokoojakatujen liikenteen aiheuttama melu. Raideliikenteestä laskettiin juna-, metro- ja raitiotieliikenteen aiheuttama melu.
Selvityksen mukaan liikennemelulle, jonka vuorokausimelutaso Lden on yli 55 dB, altistuu Helsingissä asukkaita seuraavasti: tieliikenne 282 060, rautatie-, raitiotie- ja metroliikenne 73 680 ja lentoliikenne 500 asukasta. Vuoden 2012 alussa Helsingissä oli 588 549 asukasta.

Vilkkaiden ratojen melualueella lähes 150 000 ihmistä

Selvitettävä rataverkko koskee rataosia, joiden vuosittainen liikenne on yli 30 000 junaa. Näihin kuuluvat rataosat ovat kokonaispituudeltaan noin 375 km. Selvityksen mukaan raideliikenteen melualueilla, jonka vuorokausimelutaso Lden on yli 55 dB, asuu noin 149 970 henkilöä.

Liikenneviraston rautateiden meluselvitys

Suurimpien teiden melualueella 330 000 ihmistä

Maanteiden selvitykseen on sisällytetty tiedot eri puolella Suomea olevista maanteistä, joiden liikennemäärä on yli 3 milj. ajoneuvoa vuodessa. Tutkitun tieverkon pituus on noin 2 080 kilometriä. 
Selvityksen kohteena olevien maanteiden liikennemelulle, jonka vuorokausimelutaso Lden on yli 55 dB, altistuu Suomessa 326 210 asukasta. Eniten asukkaita altistuu Helsingissä (41 360) toiseksi eniten Espoossa (21 610) ja kolmanneksi eniten Vantaalla (19 570). Seuraavina ovat Oulu (10 470) ja Tampere (8 940).
 
Liikenneviraston maanteiden meluselvitys
 

Noin 14 000 asukasta Helsinki-Vantaan liikenteen melualueella

Helsinki-Vantaan liikenteen melualueen (Lden > 55 dB) asukasmäärä vuonna 2011 oli noin 14 000 asukasta. Vuonna 1990 Helsinki-Vantaan melualueella asui 97 000 asukasta. Asukasmäärän vähentyminen kymmenesosaan johtuu melualueen pienenemisestä ja sen suuntautumisesta harvemmin asutulle alueelle.
 
Melun väheneminen liikenteen kehittymisestä huolimatta johtuu kansainvälisten melumääräysten tiukentumisesta ja lentoyhtiöiden kalustouudistuksista. Melunhallintaan asuinalueilla vaikuttavat kolmannen kiitotien käyttöönotto sekä Finavian liikenteen ohjaustoimet. Tärkeimpiin melunhallintakeinoihin kuuluu kiitoteiden käyttötapa.

Vastaavassa selvityksessä Helsinki-Malmin lentoaseman liikenteen melualueen asukasmäärä oli 500 asukasta. Malmin liikenne on lentokoulutustoimintaa ja yleisilmailua pienillä, yksimoottorisilla potkurikoneilla.
Vuoden 2013 keväällä meluselvityskohteista on laadittu meluntorjunnan toimintasuunnitelmat. Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallintasuunnitelma on EU:n direktiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma.
 
Euroopan Unionin ympäristömeludirektiivin mukaista meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laadittaessa annetaan asianosaisille henkilöille, säätiöille ja rekisteröidyille yhdistyksille mahdollisuus lausua mielipiteensä ja pyydetään lausunnot kunnilta, alueellisilta ympäristökeskuksilta ja muilta väylälaitoksilta. Toimintasuunnitelman tiedot on toimitetaan alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Mielipiteillä ja lausunnoilla täydennetään toimintasuunnitelmaa.
 
Lentoasemien meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen on pitkäjänteistä, kokonaisvaltaista melunhallintaa, jossa määritellään menetelmät, reunaehdot ja vaikutukset sekä arvioidaan tilanne ja käytännöt tulevaisuudessa. Ympäristölupaviranomaisen lupapäätöksessä antamat määräykset sisällytetään melunhallintasuunnitelmien kautta käytännön toimintaan, josta raportoidaan erikseen toteutuneena lentomelun tilanteena joka toinen vuosi. Yhteistoiminta kuntien ja viranomaisten kanssa toimii melunhallinnan perustana ja valvontaorganisaationa.
Vuoden 2017 aikana laaditaan vuoden 2016 liikennetietoihin perustuen direktiivin toisen vaiheen mukainen meluselvitys Helsinki-Vantaan lentoasemalta.